Centrum Języków Obcych EFFEKT tworzą ludzie, którzy cenią swoją prywatność i cenią prywatność osób korzystających z ich usług. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszej strony firmowej i uczących się na naszych kursach.

Aby realizować zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, utworzyliśmy szczegółowy wewnętrzny zestaw procedur opisany w Polityce Ochrony Danych Osobowych. Informacje na tej stronie i jej podstronach omawiają stanowią wyciąg najważniejszych informacji dotyczących tego, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

W skrócie

Administratorem Twoich danych jest: Centrum Języków Obcych EFFEKT Michał A. Nowakowski; Office Center, pl. Lotników 2/6, 72-100 Goleniów, NIP: 8561775576.

Nikomu obcemu nie damy (ani nigdy nie sprzedamy) Twoich danych (mogą do nich mieć dostęp tylko te osoby, które wykonują lub pomagają wykonywać działania, o które nas poprosiłeś lub się na nie zgodziłeś).

Będziemy wykorzystywać Twoje dane jedynie w celu, jakim je nam udostępniłeś. A jeśli udzieliłeś nam zgody marketingowej, to będziemy z niej korzystać rozsądnie (prześlemy naszą ofertę dwa może trzy razy w roku).

O dane osobowe Twoich dzieci, dbamy tak jak o własne.

Administrator danych osobowych

Firma Centrum Języków Obcych EFFEKT Michał A. Nowakowski jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach https://effekt.com.pl, https://strefa.effekt.com.pl i https://effekt.langlion.com. Przetwarzamy również dane osobowe naszych klientów, kursantów, pracowników oraz potencjalnych klientów i potencjalnych pracowników.

  Ogólne informacje dotyczące ochrony danych osobowych

  Co oznaczają poszczególne słowa użyte w tym dokumencie?

  CJO EFFEKT, my, nasze – firma Centrum Języków Obcych EFFEKT Michał A. Nowakowski z siedzibą w Office Center, pl. Lotników 2/6, 72-100 Goleniów o numerze NIP 8561775576.
  nasi klienci – klienci Firmy CJO EFFEKT, którym firma CJO EFFEKT świadczy usługi edukacyjne w zakresie nauki języków obcych.
  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, która posiada aktualną umowę z CJO EFFEKT
  kursant – Klient, jego dziecko lub podopieczny albo pracownik Klienta  uczęszczający na kurs w CJO EFFEKT
  potencjalny klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, która jest zainteresowana ofertą CJO EFFEKT
  potencjalny pracownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem współpracy z CJO EFFEKT.
  Ty, Twój – odpowiednio Klient lub Potencjalny Klient
  strona firmowa, nasza strona - https://effekt.com.pl

  Jakie mam prawa?

  Przysługują Tobie następujące prawa:

  Prawo do cofnięcia zgody
  Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych).
   (podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO).

  Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług , prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. (podstawa prawna: art. 21 RODO).

  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
  d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 17 RODO).

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach:
  a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
  (podstawa prawna: art. 18 RODO).

  Prawo dostępu do danych
  Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  (podstawa prawna: art. 15 RODO).

  Prawo do sprostowania danych
  Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać albo samodzielnie w Panelu Kursanta na stronie https://effekt.langlion.com lub edycji profilu na stronie https://strefa.effekt.com.pl. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia jeżeli są niekompletne (podstawa prawna: art. 16 RODO).

  Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innej szkoły językowej. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w powszechnie akceptowalnym formacie, np. pdf, csv lub xml (podstawa prawna: art. 20 RODO).

  Jak mogę egzekwować swoje prawa?

  Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

  Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

  Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Jak CJO EFFEKT dba o bezpieczeństwo moich danych?

  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, bo chcemy cieszyć się Twoim zaufaniem. Stosujemy w stosunku do danych elektronicznych m.in. szyfrowanie dysków twardych, menedżery haseł do generowanie długich i trudnych do odgadnięcia haseł, zapory ogniowe. Zabezpieczamy dane analogowe poprzez odseparowanie danych osobowych od ogólnie dostępnej przestrzeni, mamy zainstalowany w naszym lokalu alarm antywłamaniowy i zespół ochrony.

  Jak zostanę poinformowany o zmianach w Polityce Prywatności?

  Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie, a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy ci ją mejlowo.

  Jakie dane osobowe są przetwarzane, jak długo, kto ma do nich dostęp?

  Te informacje podzieliliśmy na cztery kategorie: osoby, które tylko przeglądają lub komentują artykuły na naszej stronie firmowej, osoby, które korzystają z platformy edukacyjnej Strefa EFFEKTów, (potencjalnych) klientów i kursantów uczęszczających na nasze zajęcia oraz (potencjalnych) pracowników CJO EFFEKT. Łącza do odpowiednich dokumentów znajdziesz poniżej.